Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote

 
 
Úvod > Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote
 

 
 

Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote VZOR - možnosť stiahnuť a vytlačiť

Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote - stiahnuť : kliknutím si tento vzor môžte stiahnuť a vytlačiť

 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (v lehote 14 dní)

 

Kupujúci – spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .........            .........................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................                  

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

predávajúcim: Ing. Michal Banom, IČO: 48088994, Okresný úrad Michalovce
Číslo živnostenského registra: 840-22045, miesto podnikania: Michalovce, Brezová 741/40, SROV.

 

 

Číslo pokladničného faktúry ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................

 

 

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

        Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

        iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN .............................................................................

 

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

 

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
function onButtonClick() { // Add this to a button's onclick handler FB.AppEvents.logEvent("sentFriendRequest"); }